ZH - National Drug Code DirectoryNDC: 71675-005
Proprietary Name: ZHANGGUANG 101 HAIR FOLLICLE TONIC
Non Proprietary Name: PANTHENOL
Labeler Name: BEIJING ZHANGGUANG 101 SCIENCE & TECHNOLOGY CO, LTD

NDC: 71675-004
Proprietary Name: ZHANGGUANG 101 HAIR MAX 101B
Non Proprietary Name: Salicylic Acid
Labeler Name: Beijing Zhangguang 101 Science and Technology Co Ltd

NDC: 59321-055
Proprietary Name: ZHENG GU SHUI
Non Proprietary Name: CAMPHOR, MENTHOL
Labeler Name: GUANGXI YULIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD

NDC: 49952-001
Proprietary Name: Zhenweilong Huoluo You
Non Proprietary Name: Camphor Menthol Methyl Salicylate
Labeler Name: Uncle Bill Trading USA Inc.

NDC: 49980-001
Proprietary Name: Zhenweilong Huoluo You
Non Proprietary Name: Camphor Menthol Methyl Salicylate
Labeler Name: Hong Kong Zihua Pharmaceutical Ltd.

NDC: 68233-804
Proprietary Name: ZHONG HUA FENG SHI DIE DA GAO
Non Proprietary Name: MENTHOL, METHYL SALICYLATE
Labeler Name: Albert Max, Inc.

NDC: 53614-001
Proprietary Name: ZHONG HUA JIU PATCH
Non Proprietary Name: MENTHOL
Labeler Name: Wuhan Chinese Moxibustion Technology Development Co.; Ltd.

NDC: 51367-022
Proprietary Name: Zhuang Gu Feng Shi Pain Relieving Plaster
Non Proprietary Name: Methyl Salicylate, Camphor, Menthol
Labeler Name: International Nature Nutraceuticals

NDC: 42217-203
Proprietary Name: Zhuang Gu She Xiang Zhi Tong Gao
Non Proprietary Name: Camphor, Menthol
Labeler Name: Henan Lingrui Pharmaceutical Co.; Ltd

NDC: 51367-019
Proprietary Name: Zhuanggu Shexiang Zhitonggao Pain Relieving Plaster
Non Proprietary Name: Camphor, Menthol, Methyl Salicylate
Labeler Name: International Nature Nutraceuticals